072 946 28 72

   info@bolst.se

BOLST Hälsoråd

Hälsoråden består av medlemmar i BOLST. Hälsorådet ska främja hälsa för alla. Vill du i BOLST regi starta ett hälsoråd på din ort? Kontakta oss så hjälper vi dig igång. Hälsorådet ska vara kostnadsfritt och alla, som vill, ska kunna delta. För den ansvarige terapeuten innebär det synlighet på orten vilket är stärkande marknadsföringsmässigt. BOLST hjälper dig och dina samarbetspartners på orten att marknadsföra ert hälsoråd. Det kan bara finnas ett BOLST certifierat Hälsoråd på var ort.

  • Samla ihop tre hälsoaktörer, till, på din ort i ett hälsoråd. Det är bra om medlemmarna i rådet har olika inriktning i sina verksamheter. Ni fyra  står som ansvariga för rådet. Var och en, i rådet, ansvarar för varsin vecka under månaden i ett rullande schema.
  • Besluta hur och vad  ni vill förmedla till deltagarna. Sänd iväg ett mail till halsorad@bolst.se med ert förslag och ansök om att bli BOLST certifierat Hälsoråd.

group training

Vad är ett hälsofrämjande arbete?

1984 lade WHO grunden till vad ett hälsofrämjande arbete innebär. Det samlades i ett dokument kallat Ottawa Charter. Dokumentet har blivit en historisk milstolpe och används som en grundreferens av organisationer och myndigheter för att beskriva och definiera det hälsofrämjande arbetet. BOLST har anslutit sig till definitionen som lyder:

 ”Health promotion involves the population as a whole in the context of their everyday life,
rather than focusing on people at risk for specific diseases.”

Sidan 29 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

Hälsofrämjande arbete är en generell insats som inkluderar alla, istället för en insats som är riktad enbart mot personer som riskerar en specifik sjukdom. I organisationssammanhang innebär detta att hälsofrämjande arbete ska riktas till alla medlemmar eller mötesplatsen, som en generell insats. I BOLST arbetar därför medlemmarna tillsammans, för att skapa förutsättningar och stödjande sociala miljöer så att alla deltagare ska kunna göra hälsofrämjande aktiviteter, innan ohälsa uppstår. Arbetet sker med den evidensbaserade Hälsorådsmodellen, där mötesplatser får stöd & kunskap att starta, driva, utveckla och utvärdera hälsorådsarbetet.

”Health promotion is basically an activity in the health and social fields, and not a medical service”
Sidan 30 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

Hälsofrämjande arbete är positiva aktiviteter inom hälsa och det sociala fältet. I BOLST gör vi hälsofrämjande aktiviteter som är direkt kopplade till sin hälsa t.ex.mindfulness, frukostdagar, massage, avslappningsövningar etc. där fokus är att må bra och inte att prestera. Vi främjar att terapeuterna träffas regelbundet.

Hälsofrämjande arbete skiljer sig markant ifrån det åtgärdande arbetet och förebyggande arbetet. Det åtgärdande arbetet har fokus på att åtgärda och bota en redan uppkommen sjukdom. Det förebyggande arbetet fokuserar främst på att förhindra en specifik sjukdom.

Kriterier

Vad krävs för ett hälsofrämjande arbete

Ett hälsofrämjande arbete är en aktivitet som bibehåller och förbättrar deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, där följande kriterier uppfylls:

  •  Positivt engagemang
  •  Empowerment
  •  Människovärdesprincipen
  •  Medvetenhet
  •  Gemenskap

Positivt engagemang

Positiva aktiviteter stärker hälsan

”Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. ”
Sidan 1 i Ottawa Charter från WHO

Med positivt engagemang gör barn & unga aktiviteter som fokuserar på det som är positivt för hälsan. Utgångspunkten är ett salutogent perspektiv där fokus är på det friska och det positiva barn & unga kan göra för att stärka sin hälsa. Vi i BOLST utgår inte ifrån en specifik sjukdom eller ett problem som redan har uppstått, utan skapar engagemang utifrån ett positivt perspektiv. Exempelvis: Vad gör du för att må bra? Hur kan du göra mer av det? Finns det fler saker du kan göra för att må bra?

Empowerment

Personer som får makt över sin hälsa mår bra

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health”
Sidan 1 i Ottawa Charter från WHO

Hälsofrämjande arbete är processer som möjliggör att människor får kontroll och makt över sin hälsa föra att kunna förbättra den. De som får makt över sin hälsa, får motivation att vilja göra positiva förändringar och aktiviteter som leder till bra livsstilsval som blir hållbara. I BOLST använder vi MI Coachning (motiverande samtal) som metod för att hjälpa de som vill ta makt över sin hälsa.

”Health promotion supports personal and social development through providing information, education for health,
and enhancing life skills. By so doing, it increases the options available to people to exercise more control over their own health

 and over their environments, and to make choices conducive to health”
Sidan 3 i Ottawa Charter från WHO

Hälsofrämjande arbete stödjer personlig och social utveckling genom att ge information, utbildning i hälsa och livsverktyg. På så sätt ökar möjligheterna för människor att ta kontrollen och makten över sin egna hälsa, dess omgivning och göra livsstilsval som främjar hälsan. Genom att ge kunskap och skapa medvetenhet om sin egen hälsa, kan alla få mer kontroll över sin hälsa och göra bra livsstilsval.

Människovärdesprincipen

Alla har rätt till en bra hälsa

”The United Nations recognizes that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one
of the fundamental rights of every human being without discrimination”
Sidan 1 i Bangkok Charter

FN erkänner att det är en mänsklig rättighet för alla att ha en bra hälsa. Vi i BOLST tydliggör detta och har fastställt i våra kriterier att alla har rätt till en bra hälsa oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan faktor. Det innebär att alla hälsoråd ska arbeta inkluderande, där alla är och känner sig välkomna att vara medlem.

Medvetenhet

Medvetenhet stärker hälsan

”Information and education provide the informed base for making choices.
They are necessary and core components of health promotion, witch aims at increasing knowledge
and disseminating information related to health”
Sidan 30 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

För att alla ska kunna göra medvetna livsstilsval för sin hälsa krävs kunskap om vad vi mår bra av. Ett av de viktigaste kriterierna är därför att man får kunskap om hur olika livsstilsval påverkar hälsan. Med kunskap kan man då ta medvetna livsstilsval som stärker hälsan. I ett första steg tränas man att ta bra livsstilsval genom att starta hälsoråd, där de väljer hälsofrämjande aktiviteter och får berätta hur det förbättrar deras hälsa. En stark medvetenhet främjar hälsan. Det skapar en hållbar hälsa genom hela livet.

Gemenskap

Gemenskap stärker hälsan

”Health promotion involves the strengthening of social networks and social supports”
Sidan 30 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

Hälsofrämjande arbete innebär att stärka den sociala gemenskapen och stödet. I BOST stärker vi gemenskapen genom att samlas runt en gemensam hälsofrämjande aktivitet som de själva väljer (empowerment). Ett gemensamt intresse och initiativ stärker gemenskapen. På nationell nivå stärker vi denna gemenskap genom våra gemenskapsträffar där medlemmar i hälsoråden visar, leder och gör hälsofrämjande aktiviteter för varandra. Genom att bygga gemenskap stärks tryggheten och sammanhållningen där vi vistas.

För att skapa gemenskap har vi en välkomnande, inkluderande och uppmuntrande verksamhet. Fokus är på att alla ska delta i aktiviteten för att må bra, inte prestera och bli duktiga på sporten, idrotten eller aktiviteten. När fokus är på att må bra är prestationen inte viktig. En prestationsinriktad verksamhet mot att utföra aktiviteten, sporten eller idrotten på bästa sätt, kan vara exkluderande då de som inte lyckas prestera tappar motivationen och slutar delta. Tillsammans i BOLST uppmuntrar vi därför alla att delta i aktiviteten, vara delaktiga i demokratiska beslut och positivt peppa varandra. Det gör vi för att gemenskap stärker vår hälsa.